Nizhny Novgorod / Strigino International Airport

The existing terminal at Strigino International Airport was commissioned in 1965. Image courtesy of Vmenkov.