King Khaled International Airport, Riyadh, Saudi Arabia

Image 1-King Khaled International Airport
King Khaled International Airport is located 35km north of Saudi Arabia’s capital city Riyadh. Credit: Kskhh.