Guilin Liangjiang International Airport

The Guilin Jiang International Airport connects eight international (regional) and 30 domestic destinations.