Shanghai Hongqiao Airport rolls out facial recognition technology

Shanghai Hongqiao International Airport. Credit:  • facial recognition technology