Q&A: FlyZero and the future of zero-carbon aircraft

We spoke to ATI David Debney about FlyZero and the future of zero-carbon aircraft. Credit: ATI.