April’s top stories: Heathrow’s new terminal, San Diego’s solar system

Dubai International Terminal 3 departure exterior. Photo courtesy of Dubai Airports.