Tolmachevo Helds Opening Ceremony of Alexander Pokryshkin Bust